تقاضا

تقاضا

 Whenever you make a request of someone , hand them a little card which says this on it: "please do as I requested, only if you can do so with the joy of a little child feeding a hungry duck."

‍ هر وقت از کسی تقاضایی داشتید ، به او برگه ای کوچک بدهید که روی آن نوشته شده :

لطفٱ ، فقط در صورتی این کار را برای من انجام بده که بتوانی آن را با لذت کودکی که به اُردک های گرسنه غذا می دهد ، انجام دهی .

Date

04 شهریور 1397

Categories

زبان زندگی