ارتباط همدلانه، زبان زندگی

(بر اساس الگوی ارتباط بدون خشونت)

زبان زندگی

معرفی زبان زندگی

خواندنی ها

آنچه از زبان زندگی یاد می گیریم ...

تولیدات

شامل کتابها ، پوسترها، سی دی و دیگر وسایل کمک آموزشی

منابع آموزشی

شامل شعر، داستان ، مقاله و ...

سخن نخست

زمانی به صلح درونی رسيدم كه كشف كردم در تمام لحظات -خوش و ناخوش- مشغول يك جنگ بی توقف ذهنی ام، و رفته رفته به آتش بس رسيدم!

تازه فهميدم در تمام اين سالها چقدر توان و انرژی ام صرف جنگيدن بر سر "حق با كيست؟" شده بود؛ يافتن درست و غلط ها و اثبات آنها به خودم و ديگران. چه قلبها كه شكست و چه روابط كه گسسته شد...
براي من معجزه ی "ارتباط همدلانه" تابيدن نور آگاهي به نياز پشت هر عمل بود و باور اينكه هر كس هر چه می كند يا نمی كند، در پی برآورده كردن نيازی است!

"ارتباط همدلانه" پنجره ای است گشوده به دنيايی كه در آن نياز همگان ديده شود، به راستی "همگان" بدون هيچ استثنايی!
"ارتباط همدلانه، زبان زندگی" راهی است برای دستيابی به رويايی ديرين، عشق حقيقی، ابراز صادقانه، دريافت همدلانه و صلح بيرون و درون!

کتابهای ما

فرایند ان. وی. سی

مشاهده

مشاهده دقیق آنچه در یک موقعیت اتفاق می‌افتد. مشاهده دقیق گفته‌ها، شنیده‌ها و رفتارها فارغ از این که به زندگی ما غنای بیشتری می‌دهند یا نمی‌دهند؟ نکته مهم بیانِ دقیق مشاهدات بدون هرگونه قضاوت و ارزیابی است -خیلی ساده فقط بگوییم چه چیز را مشاهده می‌کنیم خواه آنچه را مشاهده می‌کنیم دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم.

بیان احساس

احساس خودمان را از آنچه مشاهده کرده‌ایم بیان می‌کنیم. آیا رنجیده‌ایم، ترسیده‌ایم، خوشحالیم، متعجبیم، عصبانی هستیم یا... ؟

درک نیاز

مشخص می‌کنیم علت احساسی که بیان کرده‌ایم، کدام یک از نیازهای ما است.

تقاضا

تقاضای مشخصی را برای تحقق نیازمان ارائه می کنیم

تازه های خواندنی