امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دفترچه روزانه

فکر می‌کنم که همه با هم، هم نظر باشیم که بین مطلبی را دانستن و عمل کردن به آن تفاوت بسیاری است. خیلی وقت‌ها قدرت یادگیری‌های گذشته و فشارهای اجتماعی ما را از یادگرفته‌های جدیدمان دور می‌سازد و به عادت‌های قبل باز می‌گرداند؛ در نتیجه برای حفظ ارتباط با نیازها و آگاهی منبعث از این الگو در میان علاقه‌مندان ارتباط بدون خشونت (زبان زندگی)، سه فعالیت توصیه می‌شود. 

1-    شرکت مستمر در کارگاه‌های آموزشی 

2-    مطالعه مستمر متون مربوطه 

3-    نوشتن دفترچه روزانه

 

دفترچه روزانه راهی است برای مرتبط شدن هر روزه با خود و بازنگری روز مبتنی بر این الگو. برای معرفی دفترچه راهنما برگه‌ای طراحی شده که در زیر می‌آید؛ بدیهی است که این برخی از مطالبی است که می‌توانیم در دفترچه روزانه بنویسیم تا با آن زندگی خود را مبتنی بر این الگو بازبینی و طراحی کنیم، هر فرد با توجه به علایق و خلاقیت خود، می‌تواند دفتری را متناسب با خود طراحی کند و ممکن است هر روز تمام مطالب این برگه را تجربه نکند.  

 

دفتر روزانه زبان زندگي

 

1- حال من چطور است؟ چه احساسي دارم و كدام نياز من علت آن احساس است؟ 

·         

·         

·         

  

2- تجليل از خود با شناسایي مشاهده، احساس، نياز و در صورت تمایل ساختن تقاضا 

·        چه عملی انجام دادم؟

·        چه احساسی دارم؟ 

·        کدام نیازم متحقق شد؟ 

·        تقاضای احتمالی از خود: 

   

3- تجليل از دیگران با شناسایي مشاهده، احساس، نياز و در صورت تمایل ساختن تقاضا 

·        چه عملی را انجام داد؟ 

·        چه احساسی دارم؟ 

·        کدام نیازم متحقق شد؟ 

·        تقاضای احتمالی از خود: 

·        تقاضای احتمالی از دیگران: 

 

4-  افسوس و بيان مشاهده، احساس و شناسايي نيازي كه متحقق نشده است و در صورت تمایل ساختن تقاضا 

·        چه عملی انجام دادم؟ 

·        چه احساسی دارم؟ 

·        کدام نیازم متحقق نشد؟ 

·        تقاضای احتمالی از خود:

  

5- شناسايي جملات قضاوتي نسبت به خود؛ يافتن مشاهده، احساس، نيازهاي متحقق نشده خودم؛ با انجام آن رفتار سعي در تحقق كدام نياز خود داشتم 

·        جمله قضاوتی‌ام نسبت به خود: 

·        چه رفتاری کردم؟ 

·        چه احساسی دارم؟ 

·        کدام نیاز من متحقق نشد؟ 

·        کدام نیاز من متحقق شد؟ 

·        تقاضای احتمالی از خود:

  

6- شناسایی جملات قضاوتی نسبت به دیگران؛ مشاهده، احساس و نیاز من؛ احتمالاً پشت این عمل فرد چه نیازی بوده است؟  

·        جمله قضاوتی‌ام نسبت به دیگران: 

·        چه رفتاری کرد؟ 

·        چه احساسی دارم؟ 

·        کدام نیاز من متحقق نشد؟ 

·        احتمالاً کدام نیاز او با این عمل متحقق شد؟ 

·        تقاضای احتمالی از خود: 

·        تقاضای احتمالی از دیگران: 

  

7- آيا امروز كاري را انجام داده‌ام كه به من به طور خاص رضايت دهد؟

 

چه کاری می‌توانم از سر عشق انجام دهم که برایم رضایت به ارمغان بیاورد؟