امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مرا زیبا ببین

مارشال در یکی از کارگاهای خود این ترانه را با این توضیح می‌ خواند.

 

این ترانه به ‌وسیله زوجی به نام رد و کتی گرامر نوشته شده است، و برخی از مدارس مونته سوری که من با آنان کار می‌کردم از این موسیقـی برای اهداف آموزشـی خود استفاده می ‌کنند. اما من یافتم مردمی.که در سراسر جهان با آنان کار می‌کنم این ترانه را دوست دارند. ترانه‌ای است با نام: “مرا زیبا ببین”

 Red & Kathy Grammer

  

مرا زیبا ببین

دنبال بهترین باش در من

این چیزی است که واقعاً من هستم

و تمام آنچه می‌خواهم باشم

ممکن است زمانی طول بکشد

ممکن است سخت باشد تا پیدا شود

 

اما مرا زیبا ببین

 

مرا زیبا ببین

امروز و هر روز

می ‌توانی امتحان کنی

می ‌توانی راهی بیابی

تا در وجودم نوری ببینی

در هر آنچه انجام می‌دهم

 

و مرا زیبا ببین